A1 – A2 Ehliyet Trafik Soruları

Salih
Temmuz 8, 2014

Tebrikler - 30 Haziran 2012 A1 - A2 Ehliyet Trafik Online Sınav Soruları adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yayaların, hayvanların ve araçların kara yolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
A
Trafik
B
Erişme
C
Ulaşım
D
Taşıma
Soru 2
İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alanlara ne ad verilir?
A
Ada
B
Kavşak
C
Dönemeç
D
Bağlantı yolu
Soru 3
Şekle göre, yaya yolu ayrılmamış kara yo-lunda, olağan olarak yayaların ve hayvanla-rın kullanacağı 1 ve 4 numaralı kısımlara ne ad verilir?
A
Banket
B
Platform
C
Taşıt yolu
D
Yaya geçidi
Soru 4
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
A
Sola dönebilir.
B
Sağa dönebilir.
C
İleri yönde gidebilir.
D
Sol şeride geçebilir.
Soru 5
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürü-cüler için anlamı nedir?
A
Geç
B
Hızlan
C
Yavaşla
D
Sağa yanaş ve dur
Soru 6
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Kasisli yola girileceğini
B
Yolda çalışma olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Motorlu taşıtların giremeyeceğini
Soru 7
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Kaygan yola yaklaşıldığını
B
Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
C
Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebi-leceğini
D
Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Soru 8
Şekildeki trafik işaretini gö-ren sürücü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I- Hızını artırmalı II- Hızını azaltmalı III- Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı
A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 9
Şekildeki trafik işareti aşağı-dakilerden hangisini bildirir?
A
Taşıt yolunun soldan daralacağını
B
Taşıt yolunun sağdan daralacağını
C
Taşıt yolunun her iki taraftan daralacağını
D
İki yönlü yoldan tek yönlü yola yaklaşıldığını
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 11
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Bisiklet girişinin yasak olduğunu
B
Motosiklet girişinin yasak olduğunu
C
Sadece motosikletlilerin girebileceğini
D
Motosikletler için hız sınırlamasının olduğunu
Soru 12
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
A
Geçme yasağı sonunu
B
Yolun tek yönlü olduğunu
C
Yolun trafiğe kapalı olduğunu
D
Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi taşıt trafiğine ka-palı yol işaretidir?
A
B
C
D
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
A
B
C
D
Soru 15
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?
A
Şerit değiştirmek yasaktır.
B
Öndeki aracı geçmek yasaktır.
C
Taşıt yolu, bölünmüş yol durumuna gelmiştir.
D
Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru 16
Yerleşim yerleri dışındaki kavşaklara yaklaşırken, kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
A
150
B
200
C
250
D
300
Soru 17
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün aşa-ğıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Takip mesafesini koruması
B
Takip mesafesini azaltması
C
Takip mesafesini artırması
D
Ani fren yaparak durmaya çalışması
Soru 18
Sürücüler, araçlarının hızını aşağıdakiler-den hangisine göre ayarlamak zorundadır?
A
Aracın modeline
B
Aracın markasına
C
Aracın muayene tarihine
D
Aracın cinsine, yol, hava, görüş, yük ve trafik durumuna
Soru 19
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azamihız sınırı saatte kaç kilometredir?
A
100
B
90
C
80
D
70
Soru 20
Aksine bir durum yoksa şekildeki motosik-let sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
A
10
B
20
C
30
D
40
Soru 21
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Hızını artırması
B
Geçiş hakkı kurallarına uyması
C
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi
D
Dönüş yönüne göre uygun şeride girmesi
Soru 22
Aşağıdakilerin hangisinde sürücülerin geri gitmesi yasaktır?
A
Tek yönlü yollarda duraklarken
B
Bağlantı yolunda seyrederken
C
Tek yönlü yollarda park ederken
D
İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlarken
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yapabilmek için dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?
A
Geçilecek aracın hızı
B
Trafik ve yol durumu
C
Geçilecek aracın uzunluğu
D
Geçilecek aracın markası
Soru 24
1- Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek 2- Sola dönüş lambası ile işaret vermek 3- Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek 4- Sağa dönüş lambası ile işaret vermek Araç geçme ile ilgili yukarıda verilen kural-lar hangi sıra ile uygulanmalıdır?
A
1 - 2 - 3 - 4
B
2 - 1 - 3 - 4
C
2 - 3 - 1 - 4
D
3 - 4 - 1 - 2
Soru 25
Şekle göre, sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı araç sürücü ne yapmalıdır?
A
Geçiş hakkını kendi kullanmalı
B
Hızını artırarak dönüşünü yapmalı
C
2 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı
D
2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru 26
Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 - 2 - 3
B
1 - 3 - 2
C
3 - 1 - 2
D
3 - 2 - 1
Soru 27
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz taşıt ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
A
Şeridi daralmış olan, diğerine
B
Motorlu taşıt, motorsuz taşıta
C
Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
D
Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt, diğerine
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur?
A
Toplu taşıma araçları
B
Cankurtaran ve yaralı taşıyan araçlar
C
Sanık veya suçlu takip eden zabıta araçları
D
Alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçlar
Soru 29
Kontrollü demir yolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
İnmiş bariyer varsa geçide girmeli
B
Yol açıksa hızlı geçerek uzaklaşmalı
C
Bariyer inmekte ise dikkatli ve hızlı geçmeli
D
Hızını azaltıp, bariyerin izin vermesi hâlinde uygun hızla geçmeli
Soru 30
Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmaları yanlıştır?
A
Yavaşlamaları
B
Yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri
C
Geçitteki yayaları ikaz ederek geçmeleri
D
Okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma değildir?
A
Kırmızı ışıkta beklemek
B
Yolcu indirirken beklemek
C
İşaret levhalarına uyarak durmak
D
Öndeki araçların durması sonucu beklemek
Soru 32
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
A
Şerit değiştirmelerde
B
Park yerlerine giriş ve çıkışlarda
C
Kavşaklarda sağa ve sola dönüşlerde
D
Sürücülere “geç” mesajının verilmesinde
Soru 33
Okul taşıtının arkasındaki DUR işaretinin yandığını gören sürücü nasıl hareket etmelidir?
A
Aracını durdurmalı
B
Diğer sürücüleri uyarmalı
C
Dikkatli ve yavaş geçmeli
D
Hızını artırarak uzaklaşmalı
Soru 34
Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Akan trafiği kontrol etmek
B
Yolu hemen trafiğe açmak
C
Kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek
D
Reflektörlerle olay yerini işaretlemek
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
A
Tek yönlü yola ters yönden girmek
B
Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
C
Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
D
Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
A
Sürücü belgesi
B
Araç tescil belgesi
C
Araç imalat belgesi
D
Servis bakım belgesi
Soru 37
A2 sınıfı sürücü belgesine sahip sürücüler, kendi sınıfı dışında aşağıdakilerden hangisini sürebilirler?
A
Otobüs
B
Kamyon
C
Minibüs
D
Motorlu bisiklet
Soru 38
Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
A
Duyuru
B
Konuşma
C
Gürültü
D
Sesli ilan
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi gürültünün verdiği zararlardan biri değildir?
A
Dikkatin dağılması
B
İş veriminin artması
C
Ruh sağlığının bozulması
D
Beden sağlığının bozulması
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı sağlar?
A
Kurşun oranı yüksek yakıt kullanılması
B
Araç egzozlarının delik ve hasarlı olması
C
Araç bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
D
Trafik yoğunluğu nedeniyle trafik akışının çok yavaş olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
40 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
Son
Geri dön

Açık Lise 3. Dönem Sınavı
1Temmuz 2017